poruchové zapisovače

RES 505-C1*2.3

Technický popis a objednací list

1MRK511094-BCZ

RES 505-C1*2.3

Uživatelský manuál

1MRK511095-UCZ

FLOC

Lokátor poruch

1MRK580051-BCZ

DRP

Poruchový záznam

1MRK580073-BCZ

 

dokumenty ke stažení:

RES505_BG_CZ.pdf / 396Kb
RES505_OM_cz.pdf / 1141Kb
RES505_FLOC_funkce.pdf / 91Kb
RES505_DRP_funkce.pdf / 235Kb

Servisni služby pro zařizení vn
  • Údržbu zařízení na vyžádání
  • Pravidelnou údržbu zařízení na základě servisních smluv
  • Havarijní zásahy na základě služby Hot Line
  • Specielní diagnostiku pro široké spektrum zařízení
  • Opravy a generální opravy zařízení ABB
  • Manipulace s plynem SF6 na místě
  • Pohotovostní službu 24 hodin denně
  • Dodávky náhradních dílů
  • Konzultace a studie
(c) 2011 - VFSERVIS s.r.o.

E-shop pojistek vysokého napětí: Pojistky vysokého napětí